Kasutustingimused


Kasutustingimused
reisivaktsiinid.ee

Selle veebilehe – Reisivaktsiinid.ee – kasutamine on tasuta ja vabatahtlik. Veebilehe kasutamisega kinnitate tutvumist käesoleva veebilehe kasutustingimustega ja nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma. Kui kasutustingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vasutolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust. Teil on õigus sulgeda iga veebileht mis on vastuolus nende tingimustega või Eesti Vabariigi seadustega. Sellisel juhul ei kaasne teile nõudeesitamist ega kriminaalvastutusele võtmist.

ÜLDINFO
Seda veebilehte haldab GlaxoSmithKline (GSK) oma Eestis asuvatest kontoritest. Veebileht on mõeldud üksnes Eesti turu jaoks ning seotud Eesti ametiasutuste ja Eesti õigusruumiga. GSK võtab kasutusele mõistlikud jõupingutused, et veebilehte uuendada, kuid ei võta mingit vastutust täpsuse või vigade puudumise eest.
Antud veebileht on välja töötatud andmaks patsientidele, tervishoiu ja reisiettevõtete töötajatele teavet ja juurdepääsu online-materjalidele nendes terapeutilistes valdkondades, milledes GSK omab teadmisi. Püüame tagada, et antud veebilehel olev informatsioon on õige ja asjakohane. Kuigi on tehtud kõik jõupingutused sellel veebilehel toodud tervishoiunõuannete korrektsuse ja ajakohasuse tagamiseks, on sellel veebilehel olevad nõuanded ainult üldise iseloomuga ja GSK ei võta mingit vastutust ega anna garantiid nende täpsuse või kasulikkuse osas. Pange tähele, et kõiki ravimeid tuleb kasutada vastavalt ravimite väljakirjutamist puudutavale heakskiidetud teabele. On tähtis, et toetute ainult tervishoiutöötaja nõuannetele, kes nõustab Teid konkreetses olukorras.

AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJATELE: AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJATELE: pange tähele, et kõiki ravimeid tuleb kasutada vastavalt ravimite väljakirjutamist puudutavale heakskiidetud teabele. Enne ükskõik millise ravimi väljakirjutamist peavad tervishoiutöötajad tutvuma nende riigis heakskiidetud ravimi väljakirjutamise teabega. Veebilehe kasutamine toimub kasutaja vastutusel. GSK ei võta mingit vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad veebilehe kasutamisest, ning kõik kaudsed garantiid välistatakse Eesti Vabariigis kehtivates seadustes lubatud ulatuses.
GSK ei võta mingit vastutust viiruste eest, mis võivad kasutaja arvutit nakatada pärast veebilehel olevate võimalike audio- või videovahendite, andmete või teksti kasutamist.

INTELLEKTUAALOMAND
Kõigi sellel lehel leiduvate materjalide autoriõigus kuulub GlaxoSmithKline’i grupi ettevõtetele aastast 2010 või on neile antud luba selliseid materjale kasutada, välja arvatud juhtudel, kui on konkreetselt sätestatud teisiti. Kogu sisu või selle osa reprodutseerimine ükskõik millisel kujul on keelatud, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Luba kopeerida isiklikuks ja ametialaseks tarbeks.
Te võite lugeda, vaadata, printida, alla laadida ja kopeerida sellel veebilehel leiduvaid materjale ainult oma isiklikuks, mitteäriliseks tarbeks, ning Te võite alla laadida veebilehel sisalduvaid ja oma tööks vajalikke materjale, kuid ainult juhul, kui Te kinnitate, et iga koopia pärineb käesolevalt veebilehelt ning lisate nendele autoriõiguse märke „© Copyright 2001 - 2010, GlaxoSmithKline group of companies”.
Toodud luba kopeerida ei luba materjali ega selle mõne osa lisamist mingile muule tööle ega publikatsioonile ei väljatrüki, elektroonilises ega mingis muus vormis. Eelkõige (kuid mitte ainult) ei tohi ühtki veebilehe osa levitada ega kopeerida ükskõik millisel ärilisel eesmärgil. Ühtki veebilehe osa ei tohi reprodutseerida, edastada ega säilitada ühelgi muul veebilehel või muus elektroonilise otsingu vormis.
Mitte midagi sellel veebilehel ei tohi tõlgendada kui kaudselt või muul viisil antud: i) luba või õigust GlaxoSmithKline’i kontserni või kolmandate isikute patendile või kaubamärgile; ega ii) luba või õigust GlaxoSmithKline’i kontserni autoriõigusele, välja arvatud käesolevate kasutustingimuste poolt selgesõnaliselt sätestatud juhtudel.

KAUBAMÄRGID
GlaxoSmithKline’ile kuuluvad või GlaxoSmithKline’i poolt litsentseeritud kaubamärgid on tähistatud vastava kaubamärgi sümboliga või eraldatud ümbritsevast tekstist (näiteks kaldkirja, rasvase kirja või suurtähtede abil).
GSK ei väida sellel veebilehel esineva ühegi kolmanda isiku kaubamärgi suhtes omandust ega kuuluvust. Selliseid kolmandate isikute kaubamärke kasutatakse ainult selleks, et tuvastada nende vastavate omanike tooteid ja teenuseid ning nende kaubamärkide kasutamisest ei saa järeldada mingit GlaxoSmithKline’i poolset sponsorlust või toetust.

HÜPERLINGID
Teatud hüperlingid sellel veebilehel viivad Teid teistele lehtedele, mis ei ole GSK kontrolli all. Kui Te aktiveerite ükskõik millise neist, lahkute Te käesolevalt veebilehelt.
GSK ei võta endale mingit vastutust ega kohustusi seoses kolmandate isikute veebilehtedega, kuhu on olemas hüperlink, ega anna mingit garantiid (otsest ega kaudset) sellistel lehtedel sisalduva teabe suhtes.
GSK-l puudub selliste lehtede iseloomu ja sisu üle kontroll ning ta ei soovita neid lehti, neis sisalduvat teavet ega kolmandate isikute tooteid ega teenuseid.
Palun lugege läbi iga muu GSK või kolmandate isikute veebilehe õiguslikke või privaatsuspõhimõtteid puudutavad osad, kui lingite sinna.
GSK ei võta mingit vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad kolmandate isikute veebilehe kasutamisest.

TEABE KASUTAMINE
Kasutajapoolset teabeedastust (välja arvatud isiklik või tervisega seotud teave, mida hõlmavad GSK privaatsuspõhimõtted) käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja avalikuna ning GSK võib seda teavet kasutada igal eesmärgil, sealhulgas reprodutseerimiseks ja avaldamiseks, ning võib kasutada ideesid igal, sealhulgas ärilisel eesmärgil.
Vaadake ka GSK interneti privaatsusega seotud põhimõtteid edasise teabe saamiseks isikliku või tervisega seotud andmete kasutamise osas.

JURISDIKTSIOON
Need kasutustingimused ja käesoleva veebilehe sisu allub Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

MUUDATUSED
Käesolevaid kasutustingimusi võib muuta igal ajal ning kasutajal on soovitatav uuendusi regulaarselt jälgida. Kõik ülaltoodud põhimõtetes tehtavad muudatuse kajastuvad kohe sellel lehel. Kui Te kasutate pidevalt käesolevat veebilehte, tähendab see Teie nõustumist ülaltoodud põhimõtetega ning nende uuendustega.

Vaata ka: Privaatsustingimused