GSK privaatsuspõhimõtted

Teabe kasutamine, andmekaitse ja privaatsus

GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) hoolitseb oma kodulehekülje külastajate privaatsuse eest ja isikuandmete kaitsmine on meie ettevõtte jaoks väga oluline.

Siiski pidage meeles ,et interneti kaudu edastatava teabe turvalisust ei saa tagada.

Järgmised osad kirjeldavad üldiselt GSK veebilehtedel kogutava teabe tüüpe ja seda, milleks neid kasutatakse.

Isiku tuvastamist võimaldav teave
GSK kogub isiku tuvastamist võimaldavat teavet, nagu nimi, aadress, telefoninumber või E-posti aadress, ainult siis, kui seda meile vabatahtlikult käesoleva veebilehe kaudu edastatakse. Me võime teavet kasutada Teie staatuse kinnitamiseks, oma veebilehe sisu parandamiseks, Teie päringutele vastamiseks ning oma asutusesisestel eesmärkidel. Muud eesmärgid avalikustatakse siis, kui Te meile oma andmed edastate. Kui Te annate oma nõusoleku, võime Teile pakkuda kasulikku teavet, tooteid puudutavaid uudiseid ja uuendusi, teavitada Teid uutest GSK toodetest ja teenustest ning uurida Teie arvamust meie toodete ja teenuste kohta.

Pange tähele, et kui edastate isiku tuvastamist võimaldavat teavet, nõustute sellega, et seda töödeldakse ülaltoodud eesmärkidel. Samuti nõustute Te sellega, et GSK ja muud GlaxoSmithKline’i kontserni kuuluvad ettevõtted ning asjakohased reguleerivad asutused, mis koguvad teavet kahtlustatavate kõrvaltoimete kohta või uurivad neid, võivad Teie andmeid kasutada ja säilitada. GSK poolt valitud kolmandatest isikutest tarnijad võivad samuti Teie andmeid kasutada ja säilitada, vastavalt GSK juhistele.

Selles kontekstis arvestage, et Teie andmeid võib hoida ja/või kasutada väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides.

Kuigi väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides kehtivad isikuandmete kaitset puudutavad seadused ei pruugi nõuda samu standardeid, mis Euroopa Liidu seadused, teeb GSK kõiki jõupingutusi, et kaitsta Teie andmeid kaotsimineku või omavolilise avalikustamise eest.

Seda veebilehte ja andmebaase, mis sisaldavad Teie poolt esitatud andmeid, haldavad GSK kolmandatest isikutest tarnijad Euroopa Liidus GSK poolt Ühendkuningriigist antud juhiste ja privaatsuspõhimõtete kohaselt.

Teil on õigus nõuda koopiat teabest, mida me Teie kohta säilitame ning nõuda ebatäpsete andmete parandamist. GSK-ga ühenduse võtmiseks tutvuge meie ülemaailmsete kontorite loeteluga. Pange tähele, et kui Te saadate lingi oma sõbrale kasutades käesoleva veebilehe funktsioone, saadetakse e-kiri E-posti aadressi serverisse salvestamata.

Isiku tuvastamist võimaldava teabe jagamine

GSK ei saada isiku tuvastamist võimaldavat teavet ühelegi kolmandale isikule mitte mingil eesmärgil.

Me võime avalikustada Teie isikuandmeid teistele GlaxoSmithKline’i kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja valitud tarnijatele (nagu eelpool kirjeldatud). Samuti võime me avalikustada Teie andmeid järgmistel juhtudel:

i. kui meil on põhjust uskuda, et selle teabe avalikustamine on vajalik kellegi tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või kohtuhagi alustamiseks kellegi vastu, kes võib põhjustada Teile kahjustusi või kahjustada GSK õigusi, vara või tegevust või neisse sekkuda või kahjustada sellise tegevusega veebilehe teisi kasutajaid või kedagi teist; või

ii. kui me leiame, et seda nõuab seadus, või vastusena õiguskaitseorganite nõudmistele seoses kriminaaluurimisega või tsiviil- või administratiivvõimude nõudmistele seoses käimasoleva tsiviilasja või administratiivuurimisega.

GSK veebileht ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 18-aastastele isikutele. Me ei kogu isiku tuvastamist võimaldavat teavet üheltki inimeselt, kes on meie teada alla 18-aastane ega nõua alla 18-aastastelt meile andmete saatmist.

Isiku tuvastamist mittevõimaldav teave
GSK kogub koondkujul ka isiku tuvastamist mittevõimaldavat teavet, et jälgida selliseid andmeid, nagu meie veebilehtede külastuste üldarv, meie veebilehtede iga lehekülje külastuste arv ja meie külastajatele internetiteenuse pakkujate domeeninimed. Me kasutame koondvormi jäävat teavet, et mõista, kuidas meie külastajad meie veebilehti kasutavad ja et muuta meie teenuseid ja veebilehti paremaks. Me võime jagada seda teavet ka teiste GSK ettevõtetega. Selle protsessi käigus ei avaldata mingit isiku tuvastamist võimaldavat teavet.

IP-aadresside kasutamine
Internetiprotokolli (IP) aadress on numbrite kogum, mis omistatakse automaatselt Teie arvutile, kui logite sisse oma internetiteenuse pakkuja juures või oma organisatsiooni kohtvõrgu (LAN) või laivõrgu (WAN) kaudu. Veebiserverid tuvastavad Teie arvuti automaatselt IP aadressi alusel, mis omistatakse arvutile võrgusessiooni ajal.

GSK võib koguda IP aadresse süsteemi administreerimise ja meie veebilehe kasutamise auditeerimise eesmärgil. Tavaliselt me ei ühenda kasutaja IP aadressi tema isiku tuvastamist võimaldava teabega, mis tähendab, et iga kasutaja sessioon logitakse, kuid kasutaja jääb meie jaoks anonüümseks. Siiski võime me kasutada IP aadresse, et tuvastada meie veebilehe kasutajaid, kui peame seda vajalikuks veebilehe kasutustingimustega vastavuse tagamiseks või meie teenuse, veebilehe või teiste kasutajate kaitsmiseks.

Lingid teistele veebilehtedele
GSK veebilehed sisaldavad linke teistele GSK ja kolmandate isikute veebilehtedele teenusena meie kasutajatele. Siin kirjeldatud privaatsuspõhimõtted ei kehti nende veebilehtede jaoks. Palun lugege läbi iga veebilehe õiguslikud ja privaatsuspõhimõtteid puudutavad osad.

Küpsised
GSK võib Teie arvuti brauserisse paigutada „küpsise“. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis annavad meile teavet, kui sageli keegi meie veebilehte külastab ja mida ta selle külastuse käigus teeb. Küpsised ise ei sisalda mingit isiku tuvastamist võimaldavat teavet, aga kui see jõuab meieni näiteks meie juures registreerudes, võib seda ühendada küpsises salvestatud andmetega.

Teil on õigus küpsiseid lubada või ära keelata. Enamus veebilehitsejaid lubavad küpsiseid automaatselt, kuid Te saate oma lehitseja seadistusi muuta, nii et see seda enam ei luba või hoiatab Teid soovi korral enne salvestamist. Palun vaadake oma internetibrauseri juhiseid, et nende funktsioonide kohta rohkem teada saada. Kui otsustate küpsiseid mitte lubada, ei saa Te võib-olla kasutada käesoleva veebilehe või muude külastatavate veebilehtede interaktiivseid funktsioone.

Turvalisus
GSK on pühendunud Teie isikliku teabe turvalisuse kaitsmisele.

GSK kasutab turvalisi andmevõrke, mida kaitstakse tööstusliku tulemüüri ja paroolikaitse standardite alusel. GSK võtab turvameetmed, et kaitsta Teid meie kontrolli all olevate kasutajaandmete kaotsimineku, väärkasutuse ja muutmise eest.

Välja arvatud allpool kirjeldatud juhtudel, on Teilt saadavale teabele juurdepääs ainult volitatud töötajatel. Lisaks oleme kehtestanud ranged reeglid GSK töötajatele, kes pääsevad juurde andmebaasidele, milles säilitatakse kasutajate andmeid või serveritele, mis majutavad meie teenuseid. Kuigi me ei saa garanteerida, et andmete kadu, väärkasutamist või muutmist ei toimu, püüame igati selliseid kahetsusväärseid juhtumeid vältida.

Siduvus
Isiklike ja/või tervisega seotud andmete edastamisel kohustute järgima meie privaatsuspõhimõtteid ja nõustute, et GSK võib oma äranägemisel avaldada Teie kohta käivat teavet käesolevais põhimõtetes kirjeldatud juhtudel ja ulatuses.

Muudatused
Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid võib muuta igal ajal ning kasutajal on soovitatav uuendusi regulaarselt jälgida. Kõik ülaltoodud põhimõtetesse tehtavad muudatused kajastuvad kohe sellel lehel. Kui Te kasutate pidevalt käesolevat veebilehte, tähendab see Teie nõustumist ülaltoodud põhimõtetega ning nende uuendustega.